Mangler ved kjøp og salg av boligeiendom

Hvorvidt en bolig kan sies å ha en mangel i rettslig forstad, og hva kjøper kan kreve som følge av mangler, er regulert av to lover, avhendingsloven og bustadoppføringslova.  Lovvalget er normalt klart, men det kan i enkelte tilfeller måtte vurderes nærmere hvilken lov som får anvendelse. Den rettslige vurderingen av om en bolig har en mangel vil være en konkret vurdering. Hva som er avtalt, hva selger har opplyst og hvilke berettigede forventninger kjøper kan ha er sentrale momenter ved mangelsvurderingen. Generelt kan man si at desto nyere boligen er jo større berettigede forventninger vil en kjøper ha. Offentligrettslige krav vil være et sentralt forhold særlig ved salg av nye/nyere boliger.

For kjøper er det viktig å reklamere i tide og gjøre dette skriftlig. Dersom man venter  med å reklamere risikerer man å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende fordi reklamasjonsfristen er gått ut. Mange kjenner heller ikke til at et mangelskrav kan bli foreldet – uavhengig av reklamasjonsfristene !

For selger/entreprenør er det viktig å ta stilling til om det foreligger en mangel når kjøper gjør dette gjeldende. En må ta stilling til om man skal tilby å reparere mangelen som påberopes og om det er reklamert i tide. Unnlater man å besvare en reklamasjon kan man miste retten til å foreta retting. Dersom man ikke gjør gjeldende at det er reklamert for sent kan man risikere at dette ikke kan gjøres gjeldende senere.