Samboerskap og ekteskap

I 2009 ble noen grupper av samboere likestilt med ektefeller i forhold til arv, ved et nytt kapittel 3 A i arveloven. Fortsatt er det imidlertid store juridiske forskjeller mellom samboere og gifte i lovgivningen. Arveretten for samboere er i arveloven i utgangspunktet avgrenset til samboere som har, har hatt eller venter barn sammen. Likedan er retten til å sitte i uskiftet bo avgrenset til samboere som har, har hatt eller venter barn sammen.  Samboere uten felles barn må dermed eventuelt sikre hverandre gjennom å opprette testamente dersom de ønsker at gjenlevende samboer skal motta arv fra den av samboerne som faller fra først. Dette kan selvsagt ha stor økonomisk og praktisk betydning for gjenlevende samboer. 

Når det gjelder økonomisk oppgjør ved endt samliv så foreligger det ingen lov som fastsetter regler for skiftet for samboere, slik det gjør for ektefeller gjennom ekteskapsloven. Økonomiske oppgjør mellom samboere kan derfor bli ganske annerledes enn man kanskje hadde tenkt. Det er i mangel av lovgivning sterkt å anbefale at samboere inngår en samboerkontrakt. Gjennom en samboerkontrakt kan man regulere hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles ved samlivsbrudd.

Vi bistår jevnlig i tvister om økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere, og med opprettelse av testamenter og samboerkontrakter. 

 

Mangler ved kjøp og salg av boligeiendom

Hvorvidt en bolig kan sies å ha en mangel i rettslig forstad, og hva kjøper kan kreve som følge av mangler, er regulert av to lover, avhendingsloven og bustadoppføringslova.  Lovvalget er normalt klart, men det kan i enkelte tilfeller måtte vurderes nærmere hvilken lov som får anvendelse. Den rettslige vurderingen av om en bolig har en mangel vil være en konkret vurdering. Hva som er avtalt, hva selger har opplyst og hvilke berettigede forventninger kjøper kan ha er sentrale momenter ved mangelsvurderingen. Generelt kan man si at desto nyere boligen er jo større berettigede forventninger vil en kjøper ha. Offentligrettslige krav vil være et sentralt forhold særlig ved salg av nye/nyere boliger.

For kjøper er det viktig å reklamere i tide og gjøre dette skriftlig. Dersom man venter  med å reklamere risikerer man å ikke kunne gjøre mangelen gjeldende fordi reklamasjonsfristen er gått ut. Mange kjenner heller ikke til at et mangelskrav kan bli foreldet – uavhengig av reklamasjonsfristene !

For selger/entreprenør er det viktig å ta stilling til om det foreligger en mangel når kjøper gjør dette gjeldende. En må ta stilling til om man skal tilby å reparere mangelen som påberopes og om det er reklamert i tide. Unnlater man å besvare en reklamasjon kan man miste retten til å foreta retting. Dersom man ikke gjør gjeldende at det er reklamert for sent kan man risikere at dette ikke kan gjøres gjeldende senere.