Vi gir bistand  innenfor de fleste sentrale rettsområder til privatpersoner og bedrifter:

 • Familierett - Felleseieskifte, fast bosted, samvær og foreldreansvar for barn
 • Arverett - skifte av dødsbo, bistand i arvetvister, utarbeidelse av testamenter
 • Fast eiendom - mangler ved boliger, prisavslag og  heving, rettigheter, byggesaker og ekspropriasjon
 • Kontraktsrett - kontraktsutarbeidelse og bistand i tvister vedrørende kontrakter
 • Erstatningsrett og forsikringsrett - tvister vedr. forsikringsoppgjør eller personskade og tingsskade
 • Arbeidsrett - oppsigelse, avskjed, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
 • Strafferett - oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat
 • Utlendingsrett - klager på vedtak fra UDI og UNE, asyl, familiegjenforening, statsborgerskap
 • Selskapsrett
 • Barnevern
 • Forvaltningsrett - klager på offentlige vedtak, rådgivning
 • Insolvens og bobehandling
 • Prosedyre